Vil du vide mere…

Interesselinks

Danske:
Danida www.um.dk
Danmarks globale portal www.u-land.dk
Folkekirkens nødhjælp www.noedhjaelp.dk
Ibis U-landsorganisation www.ibis.dk
Kirkernes U-landsoplysning www.kiu.dk
Mellemfolkeligt Samvirke www.ms.dk
Røde Kors www.redcross.dk
Svalerne u-landsorg. www.svalerne.dk
Unicef www.unicef.dk
United Nations www.un.dk
World Health Organization www.who.dk

Menneskerettigheder:
Amnesty International www.amnesty.dk
Folketinget www.folketinget.dk
Menneskerettigheder www.humanrights.dk
Udenrigsministeriet www.um.dk

Andre:
Religion information www.religion.dk
Regnskove www.regnskove.dk
Uland nyheder og faktal www.3verden.dk

Udenlandske:
African Unity www.oau-oua.org
Economic development www.oecd.org
Food and agriculture www.fao.org
Humanitarian relief www.reliefweb.int
Monetary Fund www.imf.org
Verdensbanken www.worldbank.org
World Trade organization www.wto.org
3. verdens netværk www.twnside.org.sg